Poučení klienta

Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o průběhu, účelu, právech a podmínkách realizace terapeutických služeb poskytovaných Mgr. Andreou Goliášovou, DiS., IČ 75563231, se sídlem Sokolovská 671, 698 01 Veselí nad Moravou, a to v tomto rozsahu:

1. Poskytovanou terapií lze formovat osobnost člověka a použít pro jeho vlastní osobnostní rozvoj.

2. Hlavním nástrojem terapie je rozhovor.

3. Terapeut pracuje pouze s informacemi, které mu poskytne sám klient.

4. Terapeut je vázán naprostou mlčenlivostí s ohledem na osobní informace klienta a jeho blízkých a velmi citlivě a kompetentně zachází a zpracovává to, co klient v rámci terapie sděluje.

5. Terapeut neposkytuje žádné informace o klientovi bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou zákonné povinnosti týkajících se nezletilých dětí nebo situací, kdy se jedná o ohrožení dalších osob.

6. Terapeut klienta fakticky informovuje o průběhu a očekávaných výsledcích terapie, popř. o důsledcích její absence.

7. Do terapie nelze klienta nutit, naopak je nezbytné, aby klient sám s terapií souhlasil a byl současně poučen o možnostech a limitech terapie.

8. Klient nese odpovědnost za své jednání a má právo kdykoliv spolupráci ukončit.

9. Terapeut není zodpovědný za výsledek klientovy volby a nenese za ni odpovědnost.

10. Poskytovaná terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou, klient si ji hradí sám dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách         https://www.rodinavztahy.cz/ceník.

11. Na poskytovanou terapii se nevztahuje povinnost vedení zdravotní dokumentace dle § 53 zákona o zdravotních službách s následným nahlížením do jejího obsahu. Záznamy, které provádí terapeut v průběhu a po ukončení terapie, jsou pouze písemného charakteru pro potřeby terapeuta za účelem vedení efektivní terapie.

12. Terapeut má právo kdykoliv ukončit spolupráci s klientem nebo klienta odmítnout. Následně je povinen doporučit jiné zdroje možné pomoci.

Ve Veselí nad Moravou, dne………………….

                                                                                  …………………………………………                       …………………………………………

                                                                                  Podpis klienta                          Podpis terapeuta

Dokument ke stažení

Vytvořte si webové stránky zdarma!