Terapie

neboli léčba je odborná pomoc, která využívá terapeutické prostředky k pomoci nacházet řešení v obtížných situacích, které jsou zdánlivě bez východiska. Nabízí porozumění tomu, co se klientovi děje. Pomáhá zpracovávat emoční bolesti. Při své terapeutické práci pracuji v systému individuální psychologie na teoretickém podkladu Alfréda Adlera. Terapie umožní zažít určitou úlevu již během jednoho či dvou sezení. K dosažení trvalejšího výsledku bývá obvykle zapotřebí delší práce.

Oblasti poskytované terapie:

Rodičovství je krásná, ale náročná životní úloha. Je totiž důležitá pro výchovu a formování dětí stejně jako pro pocit smysluplného naplnění rodičovské role. Rodičovství vždy vychází z osobních zkušeností rodičů, které sami jako děti zažili ve své primární rodině. Na základě těchto prožitků pak vědomě i nevědomě následně výchovně působí na své děti. Terapie může rodičům pomoci uvědomit si, jaká rodičovská přesvědčení ovlivňují jejich výchovný styl a podle toho mohou ovlivňovat, co chtějí do své aktuální rodiny přenášet a co chtějí dělat jinak.

Vztahy jsou životně důležité. Člověk je společenskou bytostí. Již od svého početí a narození je závislý na svých rodičích či pečujících osobách. Bez jiných osob by nebyl schopný přežít. Vznikají tak mezilidské vztahy, které značně ovlivňují psychické zdraví každého jedince. Pomocí terapeutických prostředků je možné nahlédnout na dynamiku vztahů, které člověk zažívá a uvědomit si jakým způsobem tyto sám ovlivňuje a přispívá k jejich zlepšování, ale i jejich zhoršení.

Sebevědomí je uvědomění si člověka sebe samého. Vědomí toho kdo jsem, odkud vycházím, kam směřuji, co cítím, co prožívám, jak působím na své okolí. Zdravé sebevědomí je předpokladem k prožitku sebeúcty a pocitu sounáležitosti s ostatními. Díky tomu je pak možné rozvíjet kvalitní vztahy, bez potřeby ponižování či povyšování ostatních. K formování sebevědomí dochází už v dětství. Pomocí terapie je možné porozumět příčinám ztráty zdravého sebevědomí, navázat dialog sám se sebou, posilovat sebedůvěru a odvahu k aktivnímu budování zdravých hranic bez sebeobviňujících pocitů.

Pocity tlaku a úzkosti jsou do určité míry pro člověka přirozené. Obtížné však může být, pokud se začnou objevovat často a bez zjevné příčiny. Pak mohou lidský život negativně ovlivňovat. Mohou se totiž projevovat fyzickými příznaky, mezi které může patřit bušení srdce, nevolnost, bolest na hrudi, dušnost, třes rukou, pocení, zvýšená srdeční frekvence, zažívací potíže a svalové napětí. Kromě toho se mohou objevit i zažívací potíže nebo napětí ve svalech. Terapie může v takovém případě pomoci odhalit příčiny, které tyto pocity vyvolávají a uvědomit si zdroje a strategie, které umožní jejich překonání.

Formy poskytované terapie:

  • individuální
  • párová
  • rodinná 

Vytvořte si webové stránky zdarma!